Ogólne Warunki Dostaw firmy HSL Verpackungen GmbH

§ 1

Informacja Ogólna – zakres obowiązywania
 1. Obowiązujące są wyłącznie nasze OWD. Warunki naszych partnerów umownych, które są przeciwstawne lub odbiegające od naszych OWD nie są przez nas uznawane, chyba że wyraziliśmy na nie wyraźnie pisemną zgodę. Nasze OWD obowiązują również wówczas, kiedy bez zastrzeżeń realizujemy dostawy wiedząc o warunkach przeciwstawnych lub odbiegających od naszych OWD.
 2. Wszystkie warunki, które są uzgodnione pomiędzy nami i partnerem handlowym dotyczące umowy, są wpisane do umowy. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej.

§ 2

Oferta – materiały ofertowe
 1. Zastrzegamy sobie prawo do akceptowania ofert wszelkiego rodzaju w ciągu dwóch tygodni. Zamówienia powinny być potwierdzone w ciągu dwóch tygodni.
 2. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawo autorskie do ilustracji, rysunków, kalkulacji i pozostałych dokumentów. Dotyczy to także tych pisemnych dokumentów, które określane są jako „poufne”. Przed ich dalszym udostępnieniem osobom trzecim klient musi otrzymać naszą wyraźną pisemną zgodę.
 3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność, aby zamawiane przez niego znaki towarowe, wygląd towarów, liternictwo itd. nie naruszały praw osób trzecich. Projekty, gotowe rysunki i klisze są przez nas dodatkowo liczone po kosztach własnych. Po przekazaniu do produkcji są one przechowywane u nas. Dla każdego koloru druku potrzebna jest gumowa klisza drukarska, która otrzymywana jest poprzez trawienie 3mm. Drukowany tekst musi być dokładnie sprawdzony przez klienta. Życzenia zmiany powinny być zgłoszone bezzwłocznie.

§ 3

Ceny – warunki płatności
 1. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, obowiązują nasze ceny „z zakładu”. W przypadku wyliczenia za kilogram dostawa i fakturowanie odbywa się na zasadzie brutto za netto. Dotyczy to między innymi towarów w rolkach, w przypadku których tuleje i opakowania nie mogą być usunięte.
 2. Ustawowy podatek VAT nie jest zawarty w naszych cenach; jest on każdorazowo osobno wykazywany na fakturze w wysokości obowiązującej w dniu wystawiania faktury.
 3. Potrącenie skonta za płatność gotówkową jest dopuszczalne tylko po wyraźnym pisemnym uzgodnieniu z nami.
 4. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, cena zakupu wraz z podatkiem VAT jest płatna w ciągu 30 dni od daty faktury.
 5. Klientowi przysługuje prawo rekompensaty tylko wówczas, kiedy jego roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane.

§ 4

Czas dostawy
 1. Podany przez nas czas dostawy zakłada wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych. W przypadku podawanych przez nas terminów dostawy nie chodzi o sztywne terminy, chyba że jest to wyraźnie pisemnie przyrzeczone. Czas dostawy liczony jest od dnia potwierdzenia zamówienia do wysyłki z zakładu. W tym zakresie miarodajna jest data listu przewozowego.
 2. Dotrzymanie naszych zobowiązań jako dostawcy zakłada terminowe i należyte wypełnienie zobowiązań klienta. Zastrzega się prawo wniesienia zarzutu niewykonania umowy.
 3. Jeżeli klient zwleka z odbiorem albo narusza w sposób zawiniony inne obowiązki współdziałania, mamy prawo żądania wyrównania powstałych szkód, w tym ewentualnych zwiększonych nakładów. Zastrzega się prawo zgłaszania roszczeń wykraczających ponad to.
 4. W przypadku zaistnienia przesłanek ustępu 3) ryzyko przypadkowego zagubienia lub innego przypadkowego pogorszenia przedmiotu kupna przechodzi na klienta w momencie, w którym popadnie on w zwłokę z odbiorem lub niewykonaniem świadczenia.
 5. Ponosimy odpowiedzialność według przepisów ustawowych, jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z naruszenia umowy z naszej strony w wyniku działania nieumyślnego lub w wyniku rażącej niedbałości. Jeżeli opóźnienie w dostawie nie wynika z naruszenia przez nas umowy nasza odpowiedzialność ogranicza się do możliwych do przewidzenia, typowych szkód.

§ 5

Przejście ryzyka - koszty opakowania
 1. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej ustala się dostawę “z zakładu”.
 2. Dla wycofania opakowań obowiązują oddzielne uzgodnienia.
 3. Jeżeli takie jest życzenie klienta, dla dowolnej dostawy zawieramy ubezpieczenie transportowe. Koszty wynikające z zawarcia ubezpieczenia ponosi klient.

§ 6


Odpowiedzialność cywilna za wady
 1. Roszczenia klienta z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady zakładają, że wypełnił on powinności dotyczące badania i zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z §377 Kodeksu Handlowego (niem. HGB).
 2. Dostawy odbiegające o +/- 10 %, dla zamówień o wadze poniżej 500 kg do 20% stanowią wykonanie umowy. W przypadku zamówień na druk obowiązuje tolerancja ilościowa wynosząca +/- 20%. Tolerancja szerokości i długości wynosi +/- 5%, nie mniej niż 10 mm. W przypadku grubości i wahań wagi obowiązują powszechnie przyjęte tolerancje według GKV. Nieznaczne odchyłki koloru i brak nieprzeźroczystości są cechami przedmiotu zakupu zgodnymi z umową. W przypadku produkcji torebek, materiałów drukowanych i podobnych wyrobów nie można technicznie uniknąć przypadkowego wystąpienia niewielkiej ilości wadliwego towaru i dostawa zawierająca do 3% łącznej ilości jest dostawą zgodną z umową.
 3. Jeżeli nastąpi wada przedmiotu zakupu klient jest uprawniony według swojego uznania do otrzymania dodatkowej dostawy (za zwrotem dostarczonego towaru) lub do dostawy nowej rzeczy wolnej od wad.
 4. Jeżeli dodatkowa dostawa okaże się niepowodzeniem, klient jest uprawniony według swojego uznania do żądania odstąpienia od umowy lub do obniżenia ceny.
 5. Według przepisów prawa ponosimy odpowiedzialność, jeżeli klient dochodzi roszczenia odszkodowawczego, które dotyczy zamierzonego działania lub rażącej niedbałości naszych przedstawicieli lub osób pomagających w realizacji. Jeżeli nie zostaniemy obciążeni odpowiedzialnością za rozmyślne naruszenie umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do możliwych do przewidzenia i występujących typowo szkód.
 6. Odpowiadamy według postanowień ustawowych, jeżeli w sposób zawiniony naruszymy istotne zobowiązanie umowne. Jednakże w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do możliwych do przewidzenia i występujących typowo szkód.
 7. Przy sprzedaży przez firmę HSL używanych maszyn i urządzeń jakakolwiek odpowiedzialność jest wykluczona, chyba że wada została podstępnie przemilczana, lub udzielono wyraźnie gwarancji jakości. Dalsze roszczenia z tytułu odpowiedzialności są wykluczone. Termin przedawnienia roszczenia z tytułu wad wynosi 12 miesięcy licząc od przejścia ryzyka.

§ 7

Odpowiedzialność łączna
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza treść podaną w §6 jest wykluczona – bez względu na prawny charakter dochodzonego roszczenia. Dotyczy to m.in. przypadku roszczeń odszkodowawczych w przypadku umyślnego naruszania zaufania przy zawieraniu umowy z powodu innych naruszeń obowiązków lub z powodu roszczeń deliktowych odszkodowania za szkody materialne zgodnie z §823 Kodeksu Cywilnego (niem. BGB).
 2. Ograniczenie w punkcie 1 obowiązuje również, klient zamiast roszczenia odszkodowawczego żąda zamiast świadczenia rekompensaty niepotrzebnych nakładów.
 3. O ile odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wykluczona lub ograniczona, obowiązuje to również z punktu widzenia osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników umysłowych, współpracowników, przedstawicieli i osób pomagających w realizacji.

§ 8

Gwarancja zastrzeżenia własności rzeczy do chwili uiszczenia ceny
 1. Zastrzegamy sobie własność przedmiotu zakupu do chwili wpływu całości płatności wynikających z umowy dostawy. W przypadku sprzecznego z umową postępowania klienta, w szczególności w przypadku zwłoce w zapłacie, mamy prawo wycofać przedmiot zakupu. Wycofanie przez nas przedmiotu zakupu oznacza odstąpienie od umowy. Po wycofaniu przedmiotu zakupu jesteśmy uprawnieniu do jego sprzedaży, uzysk ze sprzedaży należy zaliczyć na poczet zobowiązań klienta – po potrąceniu umiarkowanych kosztów sprzedaży.
 2. Klient jest obowiązany należycie obchodzić się z przedmiotem zakupu, w szczególności jest on obowiązany ubezpieczyć go na własny koszt przez szkodami spowodowanymi ogniem, wodą i kradzieżą do wysokości równowartości nowej rzeczy. O ile niezbędne są czynności konserwacyjne i kontrolne, klient musi je przeprowadzić na własny koszt we właściwym czasie.
 3. W przypadku zajęcia lub innych czynności osób trzecich klient powinien powiadomić nas bezzwłocznie, abyśmy mogli wnieść powództwo zgodnie z §771 kodeksu postępowania cywilnego (niem. ZPO). Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam sądowych i pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z §771 kodeksu postępowania cywilnego, klient odpowiada za stratę, która została nam wyrządzona.
 4. Klient ma prawo odsprzedaży przedmiot zakupu w ramach normalnej działalności handlowej; jednakże ceduje on na nas już obecnie wszystkie wierzytelności w wysokości końcowej faktury (wraz z VAT) naszej wierzytelności, które wynikną ze zbycia przedmiotu względem jego odbiorców lub osób trzecich, a mianowicie niezależnie od tego, przedmiot zakupu został odprzedany bez przetworzenia czy też po przetworzeniu. Do inkasa tej wierzytelności klient pozostaje upoważniony także po dokonaniu cesji. Nasze prawo do ściągnięcia wierzytelności samemu pozostaje nienaruszone. Jednakże zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności, tak długo jak klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z tytułu pobranych przychodów, nie popada w zwłokę w zapłacie, a szczególnie nie złożono wniosku o postępowanie ugodowe lub upadłościowe albo nie nastąpiło wstrzymanie wypłat. Jednakże jeżeli tak się stanie, możemy żądać, ażeby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i swoich dłużnikach, podał wszystkie dane potrzebne do inkasa, wręczył przynależne do tego dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji.
 5. Przetworzenie lub przekształcanie przedmiotu zakupu przez klienta jest podejmowane zawsze na naszą rzecz. Jeżeli przedmiot zakupu jest przerabiany przy użyciu innych, nie należących do nas przedmiotów, nabywamy prawa współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotu zakupu (kwota faktury końcowej, wraz z VAT) względem innych przetworzonych przedmiotów w czasie przetwarzania. Do rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia stosuje się ponadto reguły takie same, jak dla rzeczy dostarczanych z zastrzeżeniem
 6. Jeżeli przedmiot zakupu jest wymieszany z innymi przedmiotami nie należącymi do nas, nabywamy prawa współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotu zakupu (kwota faktury końcowej, wraz z VAT) względem innych wymieszanych przedmiotów w momencie wymieszania. Jeżeli wymieszanie nastąpi w taki sposób, że przedmiot klienta należy traktować jako przedmiot główny, wówczas uznaje się, że klient przenosi na nas prawo współwłasności odpowiednio do udziału. Klient zachowuje dla nas powstałą w taki sposób wyłączną własność lub współwłasność.
 7. Klient ceduje na nas również wierzytelności dla zagwarantowania naszych wierzytelności wobec niego, który wystąpią wobec osób trzecich w wyniku połączenia przedmiotu zakupu z nieruchomością gruntową.
 8. Zobowiązujemy się na żądanie klienta zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na tyle, aby możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekroczyła wierzytelności do zabezpieczenia o co najmniej 10%: wybór zabezpieczeń do zwolnienia jest naszym obowiązkiem.

§ 9

Właściwość sądu – miejsce wykonania
 1. Właściwością sądu jest nasza siedziba prawna, obecnie Aachen.
 2. Obowiązuje wyłącznie prawo Federalnej Republiki Niemiec. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, nasza siedziba prawna jest również miejscem wykonania.